Motivationsdoktorn

Föreläsningar, konsultuppdrag, rådgivning

 

Nu har boken haft release på Hotell Rival i Stockholm

Motivation

- nyckeln till att förstå och påverka mänskligt beteende.

Motivation är vår drivkraft, den motor som påverkar alla våra val och prioriteringar, stora som små. Den traditionella synen på motivation är att det är mängden motivation som avgör om en person ägnar sig åt en viss aktivitet, hur hårt man anstränger sig och att motivationen kan ökas genom att lägga till (belöningar) eller ta bort något (bestraffning). En övertygande mängd forskning har under lång tid visat att den strategin har ganska kortsiktiga effekter på motivationen och kan dessutom ha negativa effekter på vårt psykologiska välbefinnande.

Forskning har även visat att motivationens typ och kvalitet verkar vara av större betydelse för våra beteenden, snarare än en kvantitet, dvs det räcker inte att ha mycket motivation, utan olika typer av motivation anses ha olika konsekvenser för inlärning, prestation, utveckling och engagemang, lite som att olika bilar har olika motoreffekt och kan drivas av olika bränslen.

Ett vanligt exempel på hur gäckande motivation kan vara är hälsobeteenden som fysisk aktivitet och motion. Även om många av oss är medvetna om de positiva effekterna av en mer fysiskt aktiv livsstil vet vi att det kan vara svårt att hålla fast vid goda vanor trots de bästa intentioner och över 40 års forskning bekräftar att den här typen av beteendeförändringar är svåra genomföra och upprätthålla. Två viktiga orsaker till att många insatser för att främja fysisk aktivitet är ineffektiva är bristande kunskaper om motivationens mekanismer och avsaknad av teoretiskt förankrade insatser. 

En lösning på problemet är att arbeta evidensbaserat för att öka förståelsen för hur mänsklig motivation fungerar, varför vi gör som vi gör (och kanske inte alltid som vi tänkt) när det gäller våra hälsobeteenden och hur professionella utövare såsom personliga tränare, hälsopedagoger, sjukgymnaster, läkare, företagshälsovården, idrottsrörelsen, folkhälsovetare och politiska beslutsfattare kan stödja motivation i rådgivningssituationer för beteendeförändring.

Även om motivationens drivkrafter är komplexa så finns det enkla sätt att stimulera motivation som kan driva hållbara vanor och psykologiskt välbefinnande. Till exempel kan vi sänka förväntningarna, uppmuntra egna val och minska upplevelsen av tvång eller skuldkänslor. Det som är roligt är ofta bäst, men man behöver inte älska det så länge det fungerar i vardagen och känns meningsfullt.


Om företaget 

Många forskare har svårt att popularisera sina resultat, vilket gör att mycket av forskningen sprids bara inom det samhällsvetenskapliga fältet och då blir det svårt att överbrygga gapet mellan teori och praktik. De senaste åren har jag varit ute mycket och föreläst i organisationer, myndigheter, företag, kommuner och offentlig verksamhet och jag märker att fler och fler är intresserade av att jobba just forskningsbaserat.


Därför startade jag företaget Motivationsdoktorn i februari 2018 för att mer strukturerat kunna nyttiggöra min teoretiska kunskap om motivation och sprida evidensbaserade metoder och modeller för beteendeförändring till relevanta aktörer i samhället genom inspirationsföreläsningar, utbildningar, rådgivning och konsultuppdrag.


Om mig 

Mitt namn är Karin Weman Josefsson, jag är Filosofie Doktor i Psykologi inriktning idrott och motion.Jag har arbetat som forskare och lärare vid Högskolan i Halmstad sedan 2007, där jag framförallt har utvecklat kurser inom motionspsykologi. I april 2016 lade jag fram min avhandling "You don't have to love it" om motivation till motion. 

Du kan läsa mer om mig och min forskning på wemanmotivation.se

Den 16 november i år hedrades jag med Högskolan i Halmstads pris för Samverkan och innovation

Motivering till utnämningen: 
Med engagemang och drivkraft samt under medial uppmärksamhet samverkar Karin med forskare, studenter, företag och slutanvändare för att möta utmaningarna inom hälsopromotion och få människor att engagera sig i sin egen hälsa. Varumärket WemanMotivation har beviljats varumärkesskydd och genom det egna företaget Motivationsdoktorn är Karin en flitigt anlitad expert och föreläsare, av såväl offentliga som privata aktörer. Karin har även varit inbjuden till Regeringskansliet för att berätta om sitt projekt och sina idéer om att applicera motivationsteori i folkhälsofrågor på policynivå.

Läs en intervju efter prisutdelningen här

Kontakt 

0704-863559

karin@motivationsdoktorn.se

Twitter: @MotivationsDr
Facebook: Motivationsdoktorn

Boktips! 

Onlinekurs om Motivation

Min avhandling finns som en onlinekurs på Daily Bits Of. Klicka på knappen nedan för att komma till kursen (finns även på engelska). 

© Copyright Motivationsdoktorn